Hakkımızda

İnsan Sağlığı ve Eğitim Vakfı’nı (İNSEV) 1997 yılında, ülkemizde sağlık ve eğitim alanlarında yaşanan sorunların bilincinde olarak; bireysel, kitlesel ve kurumsal bir dayanışma ve yardımlaşma anlayışını gerçekleştirmek amacıyla kurduk. Tüzüğümüzde de belirttiğimiz üzere, sağlık ve eğitim alanında odaklaşan bir dayanışma hareketi oluşturma amacıyla yola çıktık. Bu amaç, temel bir insan hakkı olması gereken sağlık ve eğitimin gerek ulusal gerekse küresel düzlemde daha fazla “piyasa”ya terk edildiği ve sosyal devlet anlayışından giderek uzaklaşıl-dığı gerçeğinden hareketle belirlendi.

Sağlık ve eğitim alanında, yalnızca kendimizden ve çevremizden topladıklarımızı daha fazla ihtiyacı olanlara “dağıtma”yı amaçlamadık; esas olarak sağlık ve eğitimin “ihtiyaç” tan öte birer “hak” olduğu konusunda insanlarda farkındalık yaratmak, insanların bu sosyal haklar ve sorunları etrafında bir araya gelmelerini, ortak ve kalıcı çözümler üretebilmelerini ve gerçek ihtiyaç sahiplerinin olumlu yönde dönüşümünü sağlamayı amaçladık. Bu amaçla, eğitim, sağlık, sosyal hizmetler ve kültürel alanların tümünü faaliyet kapsamımıza aldık.

Vakfımızın hedefi özellikle kentlerin sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı bölgelerinde, toplumu sağlık ve eğitim konularında aydınlatmak, doğrudan sağlık ve eğitim hizmetleri sunmak, bu konularda araştırmalar ve yayınlar yapmak, bu hizmetlerin verilebileceği tesisler kurmak, personel eğitmek, sosyal ve kültürel etkinlikler ile danışma ve rehberlik hizmetlerini çeşitli kamu ve özel kuruluşlar, yerel yönetimler ve diğer sivil toplum örgütleri ile işbirliği içinde gerçekleştirmektir.

İNSEV’i kurarken belli bir sermaye grubunun veya seçkin bir grubun topluma yönelik bir “hizmeti yerine getiren” yapısı olarak değil, değişik meslek ve toplumsal kesimlerden bir çok kişinin yukarıda özetlediğimiz amaçlar etrafında giderek büyüyecek bir hareket ve örgütlenmeyi birlikte inşa etmesi olarak kavradık. Dolayısıyla İNSEV’i, gönüllü olan herkesin katkıda bulunabileceği, kendisini bir parçası hissedebileceği bir zemin olarak düşündük

Sağlık ve eğitimin herkes için ulaşılabilir temel bir insan hakkı olduğu düşüncesiyle çıktığımız yolda, geride bıraktığımız on yıl boyunca, her iki alanda da çok sayıda proje, doğrudan hizmet ve geleceğe dönük uzun soluklu etkinlikler gerçekleştirdik. Bugüne kadar gerçekleştirebildiğimiz ve somut olarak yaşam içerisinde olumlu dönüşümlerine tanık olduğumuz tüm faaliyetlerimizden aldığımız güç ve cesaret ile önümüzdeki on yıllar boyunca Türkiye’de sağlık ve eğitim alanlarında ileriye dönük, somut ve kurumsal temelli çalış-malarımızı sürdürecek, etrafımızdaki dünyayı daha adil, daha eşitlikçi ve daha yaşanılır kılmak için emek vermeye devam edeceğiz.Şüphesiz- ki bu emek aynı zamanda daha iyi bir dünyanın inşasına omuz vermek olacaktır.

Vakfın Tescili:

Tescil Kararı: İstanbul 6. Asliye Hukuk Mahkemesi 4/2/1998, 1997/212. K: 1998 /14 sayılı 28.3. 1998 Tarihli 23300 sayılı T.C Resmi Gazete, 7941/1-1

Vakıf Yönetim Kurulu:

Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu (Başkan )

Yard. Doç. Dr. Fatih Artvinli ( Genel Sekreter )

Prof. Dr. Işın Kılıçaslan ( Sayman )

Yard. Doç. Dr. Yeşim Yasin ( Başkan Yardımcısı )

Yard. Doç. Dr. İlker Kayı