Preloader Close
  • 1997'den Bugüne Herkes için Eğitim ve Sağlık

arrow
Latest News
avatar

Ümraniye Mustafa Kemal Mahallesi Toplum Merkezi’ndeki çeșitli eğitimlere katılmıș olan
40 kadın, sosyo-ekonomik düzeylerini geliștirebilmek amacıyla kendi aralarında örgütlenerek
kooperatif kurma çalıșmalarına bașladı. Bașak Kadın Kooperatifi’nin kurulușuna vakfımızca
destek sağlandı. Kooperatif merkezinde mutfak kurmaya yönelik çabaları da İNSEV
tarafından yazılan Bașak Yașam Atölyesi adlı proje ile hayata geçirildi; Ümraniye
Kaymakamlığı Projeye iștirakçi olarak destek verdi.
Bașak Kadınları’nın amacı güçlerini ortaklaștırarak birlikte üretmek, birlikte ve birbirinden
öğrenmek, kendi yașamları üzerinde daha fazla söz sahibi olmak ve mahalledeki
sosyal/kültürel/ekonomik yașamın dönüșümüne ve iyileșmesine katkıda bulunmaktı. Vakıf
olarak Bașak Kadınları’nın bu amaçlarını gerçekleștirebilmeleri için Bașak Yașam Atölyesi
projesini yazmak ve projeyi yașama geçirme noktasında destek sunduk.
Bașak Yașam Atölyesi entegre bir yaklașımla birbirini tamamlayan birkaç projeden olușan,
öncelikle Ümraniye’de yerleșik yoksul kadınları hedefleyen, kadınların birlikte öğrenip,
yöneteceği, üretip aileleri ve çevreleri ile paylașacakları küçük ölçekli bir toplum kalkınması
programıdır.

insev1
Program, kadınların ekonomik, sosyal ve kültürel sorunlarını bütünsel, ancak sade ve kalıcı
bir yaklașımla çözmeyi hedeflemektedir. Kısaca Bașak Yașam Atölyesi, toplumsal ve
ekonomik hayata, aktif olarak katılmak için Bașak Kadın Kooperatifi adı altında örgütlenme
çalıșmalarını sürdüren bir grup yoksul kadının yemek üretim projesi eksenli hayatı
dönüștürme çabasıdır.
İnsan Sağlığı ve Eğitim Vakfı “Herkes için Eğitim ve Sağlık”da On Yıl (1998-2008) 18
Yemek Üretim Projesi, kadınların toplu yemek hizmeti vermek üzere eğitilmelerini
hedefleyen, istihdama ve üretime yönelik, çözümsel bir eğitim projesiydi. Proje ile yoksul
kadınlara gelir kazandırmanın yanı sıra, Ümraniye ve civar bölgelerdeki sağlıklı, ucuz ve
lezzetli yemeğe ulașabilme sorununun çözümüne de katkı sağlayarak, daha kapsamlı bir
toplumsal fayda yaratmayı hedefledik.
Proje, teorik ve uygulamalı eğitim olarak iki așamada gerçeklești. 40 kișilik kadın grubuna,
20’șer kișiden olușan iki grup halinde eğitim verildi.
Eğitim alacak kadınların, 2-6 arası çocuklarını barındırma ve eğitim sorunu çocuk odası
kurularak çözüldü. 7-12 yaș çocukları için de, yarım günlük okul müfredatını destekleyecek
etüt çalıșmaları planlandı.
Kooperatif binasının giriș katında mutfağın hemen yanında, gündüzleri kahvaltı ve öğle
yemeği sunulabilecek, akșamları ve tatil günlerinde her türlü toplantının ve eğitim
çalıșmalarının yapılabileceği bir semt lokali kuruldu.
Proje, İnsan Sağlığı ve Eğitim Vakfı liderliğinde, Bașak Kadın Kooperatifinin ortaklığı ile
gerçekleștirildi. Ümraniye Kaymakamlığı ve Türkiye İș Kurumu Ümraniye Șubesi
tarafından desteklendi.
02Bașak Yașam Atölyesi Projesinin
koordinatörlüğünü Nesrin Uçar yaptı,
proje sürecinde Hülya Kurt, Ayșe
Köybașıoğlu Güngör ve Selvi
Özkardeșler yoğun olarak çalıștı.
Proje yazım așamasından itibaren, hedef
grup ile düzenli olarak sürdürülen
toplantılar, proje uygulama așamasında
da haftada bir kez Denetleme Kurulu adı
altında sürdürüldü. Aynı kurul iștirakçi
kurum olan Ümraniye Kaymakamlığı temsilcisinin de katılımıyla bir Satın Alma Komisyonu
olușturdu, tüm alımlar bu komisyonun inceleme ve onay sürecinden geçtikten sonra
gerçekleștirildi.
.
03Bașak Kadın Kooperatifi binasında yapılan restorasyon, binanın çehresini tamamen değiștirdi.
Bir tek kömür sobasıyla ısıtılmaya çalıșılan, 340 metrekarelik bir alan, alt katında ofis, 100
kișilik semt lokali, günde 300 kișiye hizmet edebilecek son derece modern ve eksiksiz
Đnsan Sağlığı ve Eğitim Vakfı “Herkes için Eğitim ve Sağlık”da On Yıl (1998-2008) 19
endüst

Admin (Author)