Preloader Close
  • 1997'den Bugüne Herkes için Eğitim ve Sağlık

arrow
Latest News
avatar

İNSEV, geçtiğimiz on yıl boyunca, bir yandan çok farklı proje ve etkinlikler aracılığıyla
çalıșmalarını sürdürürken diğer yandan sivil toplum alanında, amaç ve ilkelerimizi
içselleștiren yeni gönüllüler kazandı. Türkiye’de sivil toplum örgütlerinin bir sıkıntısı da,
özellikle genç nüfus içerisinden gönüllülere ulașamamak ya da nitelikli gönüllü
bulamamaktır.
Vakıf olarak, hem yeni gönüllüler kazanmak, var olan gönüllülerin daha nitelikli bir
donanıma sahip olmaları hem de ortaya koyacakları düșünce, proje ve eylemleriyle bu alana
yeni katkılarda bulunmalarını çok önemsiyoruz. Bu amaçla gerçekleștirdiğimiz,
Gönüllü Emek Nitelikli Çalıșma (GENÇ) projesi’ni 24 Kasım 2007-31 Mayıs 2008 tarihleri
arasında gerçekleștirdik. Toplam 24 hafta süren eğitimlere 20 üniversite öğrencisi katıldı.
İnteraktif eğitim ve tartıșma ortamında gerçekleșen toplantılar, Altan Çarıkçı, Hülya Kurt ve
Ayșe Güngör tarafından yönetildi. Toplantılarda, katılımcıların rahat bir sohbet ortamında
görüșlerini bildirmeleri, farklı ve ortak görüș açıları kazanabilmeleri ve düșünüș tarzlarındaki
evrilmeyi fark edebilmeleri sağlandı.
Değișik zamanlarda, kendi kișisel gönüllülük deneyimlerini, gönüllülüğe bakıș açılarını
aktarmaları için farklı STKlardan gönüllüler gruba konuk edildi. Proje boyunca katımcılarla,
sosyal sorumluluğun dönemsel bir boș zaman aktivitesi değil bir yașam perspektifi olduğu,
gençlerin ilgilendiği sorun, alan ve/veya STK ile süreklilik ve aidiyet ilișkisi kurabilmesinin
yolları, ilișkinin ve aidiyet duygusunun sorun üzerinden nasıl geliștirilebileceği, bu ilișkinin
dıșsal faktörlerle kırılgan hale gelmemesinin yolları tartıșıldı ve ortak olumlu sonuçlara
ulașıldı.
Proje süresince, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Psikoloji dersinde 80 dakikalık(8 Nisan 2008)
bilgilendirme toplantısı yapıldı. Saha Çalıșması kapsamında, eș zamanlı yürütülmekte olan
Kadınlar İș Bașında Projesi ve İnsev Çocuk Kütüphanesi’nde tanıtım ve uygulamalı eğitim
gerçekleștirildi. Proje sonunda hedef gruptan alınan geri bildirimlerle, katılımcı gençlerin
artık kendilerini ilgilendikleri sorunun çözümünün bir parçası (uygun ve gerekli bir parçası)
olarak gördüğü ve yașam perspektiflerini de bu doğrultuda dönüștürebildikleri saptandı.
Proje katılımcılarına Haziran 2008’de sertifikaları verildi.

Admin (Author)